دآآد در ایران

Home

دآآد در ایران

همکاران دفتر دآآد در ایران

 

فرنس اشتوکل

مسئول دفتر و نماینده دآآد در ایران

مدرس زبان آلمانی در گروه زبان آلمانی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: تهران،خیابان شریعتی، خیابان یخچال، کوچه اسلامیه کوچه کی نژاد، شماره 10

 

احمد کشاورزی

مدیر برنامه های آکادمیک

آدرس: تهران،خیابان شریعتی، خیابان یخچال، کوچه اسلامیه کوچه کی نژاد، شماره 10

تلفن تماس

22649153

ایمیل

info@daad-iran.org

 


سمیرا اسلامپور

مشاور تحصیلی و روابط عمومی


 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، کوچه اسلامیه شرقی، کوچه کی نژاد، شماره 10

تلفن تماس

22649153

ایمیل

info@daad-iran.org


مائده طباطبائی

مشاور تحصیلی و روابط عمومی

آدرس: تهران،خیابان شریعتی، خیابان یخچال، کوچه اسلامیه کوچه کی نژاد، شماره 10

تلفن تماس

22649153

ایمیل

info@daad-iran.org